Verksamhetsidé

På Urfjälls montessoriskola har vi alltid barnets bästa i fokus. Vi har stor tilltro till varje individ och dess förmåga till utveckling.  Att stärka våra barns självbild, självkänsla och självförtroende är en central del i vårt arbete.

Vi arbetar utifrån Maria Montessoris ledord: ”Hjälp mig att hjälpa mig själv” för att hjälpa våra barn och elever att bli självständiga individer till sin förmåga. Våra värdeord: Kunskap, Trygghet, Gemenskap och Glädje omsätts i handlingar i samtliga mellanmänskliga relationer i vår verksamhet.

På Urfjäll arbetar vi tillsammans för att främja förståelse och respekt för varandra och vår miljö. Vi ser mångfald som en styrka och arbetar aktivt för att alla barn och elever, ska känna trygghet, gemenskap och glädje i sitt lärande. Vi ser tillitsfulla relationer som den viktigaste förutsättningen för lärande. Barn och elever arbetar över åldrarna i ett tillåtande klimat där vi värnar varandra och vår miljö. Vi lägger stor vikt i att följa upp barn och elevers trygghet och vi följer kontinuerligt upp elevernas kompisrelationer och deras relationer till vuxna. Vi har ett väl fungerande, främjande och förebyggande arbete mot kränkande särbehandling.

Förskolans undervisning präglas av montessoripedagogiken och vi strävar efter att ge en lärorik, utmanade och tillgänglig lärandemiljö, där barnets utforskande och sökande efter kunskap står i centrum. Undervisningen på förskolan och på fritidshemmet utgår från barnens erfarenheter och intressen där leken är en central del i barnens lärande

Skola och fritidshem samverkar för att främja våra elevers utveckling och lärande under elevernas hela vistelsetid på skolan. Eleverna stöttas i att ta eget ansvar för sin utveckling både kunskapsmässigt och socialt. Vårt mål för undervisningen är att alla elever ska lyckas utifrån sina egna förutsättningar och att våra barn och elever ska uppmuntras att vilja lära mer.

Vi värnar om ett tillitsfullt samarbete mellan skola och hem med en god och öppen kommunikation.  Vårdnadshavare ges stor möjlighet till insyn och inflytande och kan aktivt påverka sitt barns lärmiljö.

Vision

På Urfjäll ska alla barn och elever ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Barn och elever ska i gemenskap med andra få lära i en trygg och stöttade miljö där olikheter och mångfald respekteras och värdesätts.