Stadgar

För Upplands-Bro Intresseförening för Montessori, UBIM, sådana som de antagits vid
ordinarie föreningsstämma 2016-10-08. Senaste ändring 2023-09-30.

§ 1 FÖRENINGENS FIRMA

Föreningens firma är Upplands-Bro Intresseförening för Montessori, UBIM.

§ 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL

Föreningen har till ändamål att bedriva skola, förskoleklass, förskola och skolbarnomsorg utifrån Montessoripedagogikens grunder.

Föreningen drivs ideellt som ett föräldrakooperativ.

Föreningen är politiskt och religiöst obunden och drivs utan vinstintresse annat än till gagn för den pedagogiska verksamheten samt föreningens fastighet.

§ 3 STYRELSENS SÄTE

Styrelsen har sitt säte i Upplands-Bro kommun.

§ 4 ANSLUTNINGAR

Föreningen skall vara ansluten till Svenska Montessoriförbundet.

§ 5 MEDLEMSKAP

Vårdnadshavare till ett eller flera barn i förskolan eller skolan Urfjäll Montessoriskola som förklarar sig vilja stödja montessori-pedagogiken och godtar föreningens stadgar kan efter anmälan till styrelsen vinna medlemskap med en rösträtt per familj under förutsättning att medlemsavgift erlägges. Envar som vill stödja föreningen kan bli stödmedlem genom inbetalning av medlemsavgiften, dock berättigar detta inte till rösträtt.

§ 6 REGLER FÖR MEDLEMSKAP

Anmälan om medlemskap skall vara skriftlig och innehålla de uppgifter styrelsen föreskriver.

Utträde sker genom skriftlig anmälan till styrelsen.

Medlem som icke erlägger föreskriven medlemsavgift eller som handlar i strid med föreningens ändamål eller dess stadgar får av styrelsen uteslutas ur föreningen.
Medlem som sagt upp sig till utträde ur föreningen förlorar sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens verksamhet. Detta sker när uppsägningstiden för tilldelad plats är till ända.

Medlem som uteslutits förlorar omedelbart sin rätt i angivna hänseenden.

Medlemsavgift återbetalas ej.

§ 7 MEDLEMS ÅLIGGANDEN

Medlem som har barn i verksamheten är skyldig att i den omfattning styrelsen beslutar delta i t.ex. städning, underhåll av föreningens lokaler med tillhörande utemiljö samt medverka i gemensamma aktiviteter.

Medlem som åsidosätter sina skyldigheter enl. ovan kan uteslutas ur föreningsverksamheten och därmed förlora en plats på förskolan dock ej en elevplats i förskoleklass och skolan.

§ 8 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, vilken i alla avseenden företräde föreningen.

Styrelsen består av lägst fem och högst elva ledamöter, där ordföranden väljs av stämman.

Mandatperioden för styrelsens medlemmar skall vara minst två år.

Rektor eller en annan invald styrelsemedlem med likvärdig av Skolinspektionens föreskriven erforderlig utbildning ska finnas med i styrelsen, och väljs in på ett år. Detta för att säkerställa att styrelsen uppfyller kraven på insikt vad gäller erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt i skollagstiftningen.

Mandattiden för ledamöterna skall så bestämmas, att årligen avgår högst halva antalet ledamöter eller vid udda tal, ena året det antal som är närmast lägre och andra året det som är närmast högre än hälften. 

§ 9 STYRELSENS ÅLIGGANDEN

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller minst tre ledamöter.

Styrelsen är beslutför när de vid sammanträde närvarande antal överstiger hälften av hela antalet
ledamöter.

Som styrelsens beslut gäller, utom i fall som nedan i denna paragraf föreskrives, den mening, om vilken de flesta röstande förenar sig och vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden.

Styrelsen må icke pantförskriva föreningens fasta egendom eller upptaga lån utan att förslag därom biträdes av föreningsstämman.

Styrelsen äger inte rätt att överlåta föreningen tillhörig fast egendom.

Styrelsen åläggs skyldigheter som huvudman för Urfjälls Montessoriskola med dess verksamheter.

Styrelsen författar verksamhetsbeskrivning, vilket beskriver skolans värdegrund och inriktning.

Styrelsen författar uppdragsbeskrivning till rektor och förskolechef. Uppdragsbeskrivningen beskriver föreningens övergripande uppdragför verksamhetens bedrivande. Uppdragsbeskrivningen beskriver ej detaljer, mer än de som krävs för huvudmans åtaganden. Vidare kan uppdraget ej stå i motsats till statliga och kommunala bestämmelser och regler. Uppdragsbeskrivningen skall överses årligen av styrelsen.

Styrelsen skall tillse att föreningens verksamhet och ekonomi sköts på ett tillfredsställande sätt. Målsättningen skall vara att inkomster, medlemsinsatser, bidrag och ev. överskjutande resultat, förvaltas på ett sätt som gynnar verksamheten i den skola, förskola och fritidshem föreningen driver.

Underskott skall täckas med fonderade medel eller med lån.

Styrelsen tillsätter en rektor samt en förskolechef som är verksamhetsansvarig.

Styrelsen är ytterst ansvarig för att verksamhetens lokaler är ändamålsenliga och i
överensstämmande med myndighetskrav.

§ 10 FIRMATECKNARE

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassaförvaltare i förening. Särskilt utsedd ledamot kan ersätta en av dessa vid behov.

Styrelsen får ge rektor eller någon i dennes ställe fullmakt att handla å föreningens vägnar upp till en viss angiven beloppsgräns.

§ 11 VALBEREDNING

Valberedningen skall bestå av minst två ledamöter av vilka en är sammankallande. Valberedningen väljs på två år av årsmötet.

Valberedningens uppgift är att framlägga förslag på styrelseledamöter samt på ny valberedning.

Valberedningen ansvarar även för kompetensinventering hos medlemmarna syftande till att gagna föreningens verksamhet.

Valberedningens förslag på tilltänkta kandidater skall bifogas kallelsen till ordinarie årsstämma.

§ 12 MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgift fastställs av ordinarie föreningsstämma.

Medlemsavgift avser innevarande verksamhetsår.

Medlemsavgift skall betalas till föreningen senast 31 augusti. För föräldrar med barn i förskolan är medlemskap i föreningen obligatoriskt. För föräldrar med barn i förskoleklass och skola är medlemskap lämpligt men frivilligt.

§ 13 FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma genomförs senast 15 oktober på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen.

Kallelse skall utfärdas senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra föreningsstämma.

Extra föreningsstämma genomförs när styrelsen så anser påkallat, samt på begäran av minst en tiondel av samtliga betalande medlemmar.

§ 14 RÖSTRÄTT VID FÖRENINGSSTÄMMA

Vid föreningsstämma är varje närvarande medlem röstberättigad under förutsättning att
medlemmen erlagt senaste årsavgiften och att detta skett inom utsatt tid.

Varje medlemsfamilj äger en röst.

Medlems rösträtt får utövas genom skriven fullmakt (via ombud) specificerad för enskilda frågor presenterade i föreningsmötets fastställda agenda.Ombud får max företräda tre fullmakter.

Omröstning sker öppet. Val skall dock, om medlem så begär, ske genom sluten omröstning.

Som föreningsstämmans beslut gäller, såvida inte annat nedan i denna paragraf föreskrives, den mening för vilket de flesta rösterna avgivas. Vid lika röstetal gäller den mening som företräds av mötesordföranden.

Vid stämman kan beslut fattas i sådana frågor som angivits i kallelsen till stämman eller direkt föranleds av däri angiven fråga vari väckt förslag biträdes av fyra femtedelar av antalet vid stämman närvarande medlemmar. Önskar medlem att ordinarie föreningsstämma skall behandla fråga eller visst förslag, skall anmälan därom vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före stämman.

§ 15 DAGORDNING VID FÖRENINGSSTÄMMA

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av mötesordförande
 2. Val av mötessekreterare
 3. Val av två justeringspersoner
 4. Fråga om stämma utlysts i stadgeenlig ordning
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning avseende
  föregående verksamhetsår
 7. Framläggande av revisionsberättelsen
 8. Beslut om
  a. fastställande av resultat-och balansräkning
  b. dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust
  c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 9. Fråga som medlem i stadgeenlig tid hänskjutit till stämman
 10. Fastställande av årsavgift
 11. Val av styrelseledamöter samt styrelsens ordförande
 12. Val av två revisorer
 13. Val av valberedning, varav en ledamot skall utses till sammankallande
 14. Övriga ärenden

§ 16 FÖRENINGENS RÄKENSKAPSÅR

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 juli till och med 30 juni.

§ 17 REVISION

Revision av föreningens räkenskaper och verksamhetskall uppdragas åt två revisorer.

Räkenskapshandlingar, protokoll jämte övriga handlingar som revisorerna må begära skall ställas till revisorernas förfogande senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma.

§ 18 STADGEÄNDRINGAR

Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas på ordinarie föreningsstämma. Förslag till ändring av stadgarna skall utsändas tillsammans med kallelsen. För ändring av stadgarna erfordras att förslaget biträdes av minst två tredjedelar av vid stämman avgivna röster.

§ 19 FÖRENINGENS UPPLÖSANDE

För upplösning av föreningen erfordras att beslut därom fattas vid två föreningsstämmor, varvid den ena skall vara ordinarie föreningsstämma. Minst fyra månader skall förflyta mellan de båda stämmorna och förslaget om upplösning skall vid båda stämmorna biträdas av minst tre fjärdedelar av de angivna rösterna. På den sista stämman skall också beslutas hur föreningen skall förfara med föreningens tillgångar och skulder vid upplösningen, varvid tillgångarna skall användas på sätt som är förenligt med föreningens ändamål enligt § 2 ovan.