Vår skola

Urfjälls Montessoriskolas huvudentré.

Välkommen till den lilla skolan med det stora hjärtat!

Vi har cirka 65 elever fördelade på fyra små åldershomogena klasser i åk F-3, med tillhörande fritidshem. Lärarna på Urfjäll är behöriga och skolan har en specialpedagog på heltid. Personal från fritidshemmet är kopplade till olika klasser och finns med i klassrummen under delar av dagen. På Urfjäll ska trygghet och respekt råda för alla elever, detta är något som vi arbetar mycket medvetet med. Vi är en liten skola med stor gemenskap där “alla känner alla”. Det finns en stor acceptans eleverna emellan och alla får vara som de är och respekteras för detta. Vi har många gemensamma aktiveter och dagar där eleverna får träffas över klassgränserna i syfte att stärka gemenskapen och tryggheten på skolan. Vi samarbetar även med vår förskola i några olika traditioner och aktiviteter över läsåret, allt för att stärka Vi-känslan.

Lärande och undervisning

Vi tror på en strukturerad och inspirerande undervisning där mål och arbetssätt är tydliga för eleverna. Eleverna får möjlighet att utveckla sina förmågor med olika uttrycksformer. Målet är att eleverna ska nå så långt som möjligt och väcka elevernas intresse för ett livslångt lärande. Vi arbetar medvetet med utmaningar, anpassningar och särskilt stöd till alla elever som behöver det. Montessoripedagogikens värdegrund är en medveten del av arbetet på skolan. I förskoleklass arbetar vår erfarna montessoripedagog med montessoripedagogikens material och arbetssätt. Vi följer läroplanen LGR 22 och andra styrdokument och lagar som styr svenska grundskola.

Elevhälsa och trygghetsteam

Vi har en specialpedagog anställd på skolan på 100%. Specialpedagogen arbetar med direkt stöd till eleverna och handledning till lärarna. Elevhälsan består av rektor och specialpedagogen som driver utvecklingsarbete och följer upp arbete med elevernas måluppfyllelse och särskilt stöd mm. Vi kartlägger kontinuerligt elevernas måluppfyllelse, kompisrelationer, vuxenrelationer, närvaro samt elevernas upplevelse av trivsel och trygghet under läsåret och följer upp dessa resultat med riktade insatser. Vi är kopplade Sollentunahälsan där vi har tillgång till skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog. Alla medarbetare på skolan arbetar medvetet för att främja och förebygga diskriminering, kränkningar och trakasserier. På skolan finns också ett trygghetsteam som har ett extra ansvar för detta arbete.