Vårt fritidshem

Verksamhet

Vi har cirka 65 elever på vårt fritidshem i åk F-3. Vi är stolta över att erbjuda en unik och engagerande fritidshemsverksamhet för våra elever. Vi arbetar aktivt för att skapa en trygg och kreativ miljö där eleverna kan växa och utveckla sina sociala och intellektuella förmågor. samt för att främja elevers hälsa och välbefinnande genom att integrera utomhusaktiviteter i vår dagliga verksamhet. Varje dag ger vi eleverna möjligheten att utvecklas och lära utomhus.

Mål

Vi arbetar för att alla elever ska få en aktiv, positiv och meningsfull fritid med möjlighet till olika utvecklande aktiviteter i samspel med andra. Vi strävar efter att skapa en positiv och inkluderande atmosfär där varje elev känner sig sedd och hörd. Vi erbjuder olika aktiviteter baserade på elevernas intressen och behov och kopplar även aktiviteter till skolans ämnesområden. Genom regelbunden kommunikation med vårdnadshavarna strävar vi efter att skapa en ett samarbete där alla parter är involverade i elevens utveckling.

Undervisning på fritidshemmet

I läroplanen LGR22 regleras fritidshemmet arbete i kapitel, 1,2 och 4. Undervisningen på fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid. Undervisningen ska i högre grad än i förskoleklass och skola vara; situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov intresse och initiativ. Eleverna ska få utvecklas genom lek, estetiska uttrycksformer, utforskande praktiska arbetssätt. De ska även erbjudas rekreation och vila för hälsa och välbefinnande. Undervisningen ska även bidra till att utveckla intresse för och kunskaper om natur, teknik, samhälle och matematik.