Föreningen

Allmänt

Urfjälls Montessoriskola är en friskola vilken drivs som ett föräldrakooperativ av Upplands-Bro Intresseförening för Montessori, UBIM. Föreningens medlemmar utgörs av de föräldrar som har sina barn placerade på förskolan och skolan. Föreningen är politiskt och religiöst obunden och verkar helt enkelt för att skapa den bästa möjliga utbildningsplatsen för våra barn. Vi tror här att en lugn och trygg miljö med lite högre lärartäthet är en viktig framgångsfaktor. Vi tror även på att vi som föräldrar föregår med gott exempel genom att engagera oss i skolans skötsel mm.

Bakgrund

UBIM påbörjade sin förskoleverksamhet 1983 av en grupp föräldrar som hade inspirerats av Montessoripedagogiken och ville skapa en skola för detta i Upplands-Bro. Så småningom utvecklades verksamheten till att även omfatta skolverksamhet till och med tredje klass.

Föreningens arbete

UBIM arbetar som en ideell förening med en styrelse som väljs vid årsmötet. Styrelsen utgör skolans huvudman men har delegerat huvuddelen av skolans och skolverksamhetens drift (ekonomi, personaltjänst och kvalitetssäkring gentemot Skolinspektion och kommun till rektor. Styrelsen sammanträder en gång per månad och fokuserar på att följa upp rektors arbete samt att arbeta med utveckling av verksamheten och dess lokaler samt med en viss strategisk planering för föreningen och för skolan.

Föreningen har årsmöte en gång per år. Till detta möte kan föreningsmedlemmarna lämna in motioner om frågor och förslag de tycker att styrelsen skall driva under kommande år. Naturligtvis lyssnar styrelsen på åsikter och idéer som kommer in under hela året. I övrigt har styrelsen mandat att agera relativt fritt.

Skolan drivs utan ett uttalat vinstintresse där alla medel går till undervisning och skolans lokaler. Medel för förskolan och skolans verksamhet fås av kommunala bidrag kopplat till respektive barn/elev. För att öka mängden medel till förskole- och skolverksamhet så engagerar sig föreningens medlemmar (föräldrarna) en del i driften av skolans lokaler, till exempel städning, visst fortlöpande underhåll samt vid behov enklare byggarbeten. På så sätt kan vi hålla dessa kostnader nere och mer medel kan nyttjas för våra barns pedagogiska verksamhet och undervisning. UBIM erhåller också ett visst stöd från en vänförening samt vid tillfällen från olika beviljade medel ur diverse fonder.

Föreningen har en implicit idé om att undvika att ha barnen alltför länge på skolan. Därav är barnomsorgen normalt öppet något kortare än de kommunala skolorna. Naturligtvis har vi att rätta oss efter kommunens bestämmelser och tillgodoser föräldrars behov av förlängda öppettider vid behov. Idén om att eftersträva något kortare öppettider har också en viss grund i att istället kunna ha en högre lärartäthet när skolan är öppen.

Att vara förälder och medlem i UBIM är roligt och stimulerande även om det ibland innebär en lite större arbetsinsats än vad en normal kommunal skola kräver. Vi tycker att det är värt det för våra barns skull.

Styrelsen

Styrelsens ordförande: Iréne Seth

Övriga styrelseledamöter är också föräldrar.