Fritidshem

Alla elever som är inskrivna i förskoleklass och grundskola erbjuds fritidshemsplats fram till höstterminen det år de fyller 10 år. Vi erbjuder ditt barn fritidsverksamhet fram till 31 juli det år ditt barn går i åk 3, mottagande skola erbjuder öppen verksamhet från den 1 augusti. När ditt barn slutar årskurs 3 innebär det att ditt barn kan ha fritidsverksamhet på Urfjäll tom med den 31 juli. Från den 1 augusti tar mottagande skola över fritidsverksamheten. Verksamheten har öppet mellan kl. 6.30 och 17.30. Mellanmål erbjuds varje dag efter skoldagens slut.

Våra mål är att:

 • barnen ska känna sig trygga.
 • det ska vara roligt på fritids.
 • erbjuda och stödja barnen att prova på olika aktiviteter.
 • barnen ska lära sig ta ansvar för sina egna, andras och skolans saker.
 • stärka varje barns självkänsla.
 • lära sig att respektera varandra.
 • fungera i grupp och samarbeta.
 • att lära sig lösa konflikter.

Respekt och trygghet är Montessoripedagogikens nyckelord. Med hänsyn till dessa:

 • lyssnar vi på varandra, försöker förstå och uppskatta varandras styrkor, svagheter och olikheter.
 • värnar vi om varandra, skolans miljö, egna och andras tillhörigheter.
 • hjälps vi åt att lösa konflikter och ingriper mot alla former av kränkande behandling.
 • arbetar vi alla för att skapa en god arbetsmiljö.

Konflikthantering:

 • Vid bråk försöker personalen få barnen att se saken ur bådas synvinkel.
 • Vi hjälper barnen att sätta ord på känslor och att lyssna på varandra.
 • Vid samlingar lär barnen känna varandra, visa hänsyn och vänta på sin tur.
 • Alla barn ska få möjlighet att vara med i leken.

I läroplanen regleras fritidshemmet arbete i kapitel, 1,2 och 4. Undervisningen på fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid. Undervisningen ska i högre grad än i förskoleklass och skola vara; situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov intresse och initiativ. Eleverna ska få utvecklas genom lek, estetiska uttrycksformer, utforskande praktiska arbetssätt. De ska även erbjudas rekreation och vila för hälsa och välbefinnande. Undervisningen ska bidra till att utveckla intresse för och kunskaper om natur, teknik, samhälle och matematik. På fritdshemstid finns möjlighet för barnen att jobba vidare med arbetsområden från skolan på ett praktiskt, estetiskt, laborativt eller kreativt sätt. 

Fritidshemmet erbjuder ett antal aktiviteter under veckan, men man kan också välja fri lek tillsammans med kamraterna.

Fri lek: här får barnet tid och rum för fri lek tillsammans med sina kamrater och vuxna. Barnet har möjlighet att till exempel leka teater, rollekar, läsa, spela på datorn, spela sällskapsspel, lyssna på musik , byggleka, leka ute m.m.

Pyssel och skapande aktiviteter, stimulerar kreativiteten och samarbetet. Barnen hjälper och uppmuntrar varandra. Barnen får tillfälle att pröva på att jobba med olika material och metoder. Traditionsbundet pyssel gör vi till exempel vis till julen och påsken.

Dagens lek är ett sätt att stimulera barnen till lek, gemenskap och rörelseglädje. Det finns en vuxen utomhus som leder ”Dagens lek . Barnen får gärna själva komma med tips och idéer. 

Lovdagar erbjuds olika aktiviteter för de barn som är på Urfjäll under lovet.