Urfjälls Montessoriskola

Urfjälls Montessoriskola riktar sig till barnfamiljer i Upplands-Bro kommun. På skolan bedrivs förskoleverksamhet för barn 1-5 år, förskoleklass, skola åk 1-3 samt fritidsverksamhet. Totalt går ca 75 barn på skolan.

Montessoripedagogiken genomsyrar arbetet i såväl förskola, förskoleklass, skola och fritids. I vårt arbete strävar vi efter att ha en hög kompetens på vår personal med en gemensam och väl genomtänkt grundsyn. Vi följer barnen genom förskolan upp till 3:dje klass i små grupper där alla barn blir sedda, vilket ger en stor trygghet.

Lunchen kommer från UBG´s produktionskök och serveras ca 11.00. Mellanmål ordnar vi själva i skolans kök. Skolan är öppen kl 7:00-17:30. Urfjäll tillämpar kommunens maxtaxa för förskola och fritidsverksamhet.

Vår utemiljö, en gammal uppvuxen inspirerande trädgård, lockar till både lek och lärande vilket vi tar med oss in i vår unika innemiljö med anor från 1700-talet. Med rätt miljö och rätt stimulans skapar vi förutsättningarna att ta vara på varje barns unika inneboende resurser.

Skolan drivs som ett föräldrakooperativ genom föreningen Upplands-Bro Intresseförening för Montessori (UBIM). Alla föräldrar på skolan är aktiva i föreningen på olika sätt. Engagemang är ett tydligt ledord för alla föräldrar på skolan. Genom att acceptera en plats på förskolan har man accepterat att aktivt och engagerat delta i de arbetsgrupper och i det styrelsearbete som bedrivs. En plats på Urfjäll i förskolan kräver medlemskap i föreningen. För närvarande är medlemsavgiften 400 kr/år. Medlemskap i föreningen är frivillig för förskoleklass- och skolelever.

Målsättning

Alla barn ska ges en möjlighet att lyckas och känna att de kan och att deras arbete duger. Vi vill stimulera barnen och anpassa arbetssätt och uppgifter till elevernas mognad, kunskapsnivå och intresse. Vi vill stärka barnens självförtroende och stimulera deras kreativitet.

Arbetssätt

Vi arbetar utefter Maria Montessoris tankar om barns utveckling och behov.

Hörnstenar i detta synsätt är:

  • Hjälp mig att hjälpa mig själv
  • Självständighet, samarbete, hänsyn och frihet
  • Filosofin om alla individers betydelse och alltings samband på jorden
Mer om montessoripedagogik

F - åk 3

Den unika skolgården med stora möjligheter att följa naturens olika skiftningar är ett naturligt inslag i undervisningen. Vi strävar mot en ekologisk medvetenhet och en god natursyn hos både barn och vuxna. Vår strävan är också att ge eleverna tydliga normer och tid till diskussion om etik.